You were born to shine November 01 2014

You were born to shine